ALGEMENE VOORWAARDEN per 01-01-2009

 

Wij hebben deze algemene voorwaarden als volgt onderverdeeld:

 

Basisvoorwaarden


Artikel 1 Omschrijving
Artikel 2 Inhoud van de website
Artikel 3 Onderlinge overeenkomst
Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 5 Oneigenlijk gebruik
Artikel 6 Uitsluiting
Artikel 7 Garantie
Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

Spelregels


Artikel 9 Doelstelling
Artikel 10 Accounthouders
Artikel 11 Advertenties

 

Betalingsvoorwaarden


Artikel 12 Plaatsing
Artikel 13 Facturatie
Artikel 14 Opzeggen, upgraden en downgraden
Artikel 15 Restitutie

 

 

BASISVOORWAARDEN (ARTIKEL 1 t/m 8)

 

ARTIKEL 1 Omschrijving.

 

1.1

gebruikmaking van muziekles.nl verklaart U zich akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen indien nodig aan de actuele situatie worden aangepast.

 

1.2

Wanneer en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Muziekles.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij de aard van de nietige/vernietigde bepaling zoveel mogelijk zal worden overgenomen.

 

1.3

Muziekles.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de aangepaste versie op de website te plaatsen.

Wanneer wij hiertoe overgaan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op het gehele gebruik van de site vanaf vier weken na de datum van plaatsing op de site of een latere datum indien aangegeven.

Als u de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van vier weken.

 

1.4

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 2 Inhoud van de website.

 

Muziekles.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden diensten of producten is echter afkomstig van derden.

Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Muziekles.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste advertenties.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 3 Onderlinge overeenkomst.

 

Muziekles.nl bemiddelt tussen vraag naar en aanbod van diensten en producten ten behoeve van het uitoefenen van muzikale activiteiten. Muziekles.nl is echter nimmer partij bij een onderlinge overeenkomst die gesloten wordt tussen gebruikers van deze website.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 4 Intellectuele eigendomsrechten.

 

4.1

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij muziekles.nl, haar licentiegevers en/of accounthouders. Wanneer de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties geschonden worden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender van zijn of haar rechten. muziekles.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

 

4.2

Het is u niet toegestaan deze website op welke manier dan ook ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan

op een enkele computer en/of het printen van 1 hardcopy en/of het versturen van maximaal 1 hyperlink per bericht.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 5 Oneigenlijk gebruik.

 

5.1

Het gebruik van gegevens die door derden via deze website openbaar zijn gemaakt is enkel en alleen toegestaan met het oog op het contact leggen of het sluiten van een overeenkomst met de accounthouder

en in direct verband met het aangebodene of gevraagde.

 

5.2

Het is niet toegestaan gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

- een accounthouder berichten te sturen waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct verband houdt op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciele aard;

- een accounthouder berichten te sturen waarin u uw commerciele producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;

- e-mailadressen van accounthouders of gebruikers van muziekles.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

- in teksten van advertenties, reacties of email naar gebruikers van deze website schunnige, provocerende of beledigde taal te gebruiken.

Muziekles.nl behoudt zich het recht voor alle tekst die hiermee in strijd is, zulks ter beoordeling van muziekles.nl, onmiddellijk te verwijderen of de afzender uit te sluiten van elk verder gebruik van deze site.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 6 Uitsluiting.

 

Muziekles.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden,

onverminderd het recht van muziekles.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 7 Garantie.

 

Muziekles.nl garandeert niet:

- dat de advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden diensten en/of producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn.

- dat de site ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten

- dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid.

 

8.1

Muziekles.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site.

Meer in het bijzonder zal muziekles.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;

- de onmogelijkheid de site te gebruiken;

- het niet voldoen van een dienst of product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;

- het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;

- het onrechtmatig gebruik van de systemen van muziekles.nl, waaronder de site, door een derde.

 

8.2

De totale aansprakelijkheid van muziekles.nl voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt

tot het bedrag van de hiervoor betaalde advertentiegelden voor de periode waarin de advertentie geplaatst is.

 

8.3

U vrijwaart muziekles.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op welke wijze dan ook voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit naar aanleiding van deze website.

 

8.4

Muziekles.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.


Terug naar inhoudsopgave

 

SPELREGELS (ARTIKEL 9 t/m 11)

 

ARTIKEL 9 Doelstelling.

 

De doelstelling van muziekles.nl is het bemiddelen tussen vraag naar en aanbod van diensten en producten ten behoeve van het uitoefenen van muzikale activiteiten.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 10 Accounthouders.

10.1

Iedere gebruiker mag maximaal 1 account aanmaken tenzij op speciaal verzoek van de gebruiker en met toestemming van Muziekles.nl hiervan afgeweken wordt.

10.2

De accounthouder is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn of haar advertenties en vrijwaart Muziekles.nl van alle eventuele schade voortvloeiend uit deze inhoud.

10.3

De accounthouder zal in zijn of haar advertenties uitsluitend contactinformatie verstrekken op de voor deze informatie bestemde en door muziekles.nl aangewezen velden en lokaties van de website.

Contactinformatie is hierbij alle informatie die kan leiden tot het leggen van email-, schriftelijk, telefonisch of verbaal contact met de accounthouder.

10.4

Het is de accounthouder alleen toegestaan in de categorie muziekdocenten te adverteren indien de advertentie maximaal 1 muziekdocent vertegenwoordigt.

10.5

Het is de accounthouder niet toegestaan gelijktijdig als muziekdocent en muziekschool gratis te adverteren.

10.6

Bij overschrijding door accounthouder van bovengenoemde bepalingen heeft Muziekles.nl het recht

zijn of haar account voor onbepaalde tijd te blokkeren zonder restitutie van betaalde advertentiegelden.

De accounthouder vrijwaart Muziekles.nl van alle geleden schade voortvloeiend uit deze blokkering.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 11 Advertenties.

 

11.1

Door middel van het plaatsen van advertenties kunnen accounthouders hun diensten of producten aanbieden.

Advertenties dienen daarbij direct of indirect verband te houden met activiteiten van muzikale aard zulks ter beoordeling van muziekles.nl.

 

11.2

Iedere accounthouder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de aangeboden diensten of producten overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

11.3

Voor de onderstaande advertentiecategorieen zijn de volgende maxima vastgesteld:

- Muziekdocenten, muziekscholen, vakopleidingen: maximaal 1 gratis advertentie per gebruiker.

- Workshops. cursussen, masterclasses: maximaal 1 gratis bundel per gebruiker.

11.4

Het staat muziekles.nl vrij iedere nieuwe advertentie of bewerking daarvan indien nodig pas na goedkeuring te tonen.

Als maatstaf gelden hiervoor de algemene voorwaarden voor zover deze hierop betrekking hebben.

11.5

Het is uitdrukkelijk verboden advertenties op muziekles.nl te plaatsen waarvan de inhoud in strijd is met de spelregels, de werkelijkheid of de algemene voorwaarden.

Muziekles.nl behoudt zich het recht voor om zonder berichtgeving of opgave van redenen afbeeldingen en teksten van advertenties, berichten of reacties in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

- het aangebodene is in een verkeerde categorie geplaatst;

- het aangebodene maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden

- het aangebodene zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden

- het aangebodene is in meer dan 1 rubriek of anderszins dubbel geplaatst;

- de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)pornografisch materiaal of is anderszins onrechtmatig;

- de advertenties is volgens muziekles.nl anderszins aanstootgevend.

- de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een andere onderneming dan waar zij voor bedoeld is.

- de advertenties is niet opgesteld volgens de door muziekles.nl oppgestelde richtlijnen

- de advertentie is afkomstig van een acounthouder die niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11.6

Muziekes.nl heeft het recht advertenties te verwijderen of te weigeren die:

- in strijd zijn met de spelregels, de werkelijkheid of de algemene voorwaarden

- niet overeenkomen met de doelstelling van muziekles.nl

- schadelijk kunnen zijn voor de doelstelling van muziekles.nl

- verwijzen naar diensten redelijkerwijs niet geleverd kunnen worden

- verwijzen naar diensten die uitsluitend via internet geleverd worden

- in strijd kunnen zijn met het eigen belang van muziekles.nl

- in strijd zijn met het nederlands recht


Terug naar inhoudsopgave

 

BETALINGSVOORWAARDEN (ARTIKEL 12 t/m 15)

 

ARTIKEL 12 Plaatsing.

 

Gratis, budget en volledige advertenties in de categorieen muziekdocenten, muziekscholen, workshops, cursussen en masterclasses

worden geplaatst voor onbepaalde tijd en kunnen indien gewenst in status gewijzigd worden.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 13 Facturatie.

 

De factuurperiode is de periode waarvoor een advertentie gefactureerd wordt.

Betaalde advertenties in de categorie muziekdocenten en muziekscholen worden per jaar gefactureerd.

Betaalde advertenties in de categorie workshops, cursussen en masterclasses worden afhankelijk van de gekozen optie per half jaar of per heel jaar gefactureerd.

Betaalde advertenties in de categorie banners worden per maand gefactureerd.

De betalingstermijn voor alle advertenties bedraagt 2 weken vanaf de factuurdatum van de betreffende advertentie.


Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 14 Opzeggen, upgraden en downgraden.

 

Opzeggen:

- het opzeggen van een gratis, budget of volledige advertentie kan op ieder moment.

- het opzeggen van een advertentie kan op twee manieren: via het contactformulier op de website of via een email naar info@muziekles.nl.
- bij de opzegging van een gratis advertentie wordt deze direct na de opzegging verwijderd.

- bij de opzegging van een budget of volledige advertentie wordt deze na de lopende factuurperiode gewijzigd in een gratis advertentie of geheel verwijderd al naar gelang uw keuze.

- bij de opzegging blijft de betalingsverpliching gehandhaafd voor facturen met een factuurdatum voor de datum van opzegging.

 

Upgraden:

- bij het upgraden van een advertentie wordt de status van uw advertentie direct gewijzigd.

- het jaartarief wordt bij het upgraden van een advertentie direct aangepast.

- indien op het moment van upgraden de lopende factuurperiode nog niet voorbij is, wordt het niet verbruikte bedrag van deze factuurperiode in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur.

 

Downgraden:

- bij het downgraden van een budget of volledige advertentie wordt de status van de advertentie gewijzigd na de lopende factuurperiode.

- bij het downgraden van een budget of volledige advertentie wordt het jaartarief van de advertentie aangepast na de lopende factuurperiode.

Terug naar inhoudsopgave

 

ARTIKEL 15 Restitutie.

 

15.1

Restitutie van de aan muziekles.nl betaalde advertentiekosten zal alleen plaatsvinden indien er voor de vervaldatum van de betreffende advertentie een upgrade van de vermelding heeft plaatsgevonden.

De kosten van de niet verbruikte periode van de vorige vermelding zullen dan verrekend worden met de kosten van de nieuwe vermelding.

 

15.2

Restitutie van advertentiekosten zal onder geen enkele voorwaarde plaatsvinden indien:
- de advertentie door muziekles.nl verborgen is als gevolg van een onvolledige betaling van de advertentiekosten
- u op enigerlei wijze handelt in strijd met de algemene voorwaarden
- de advertentie op speciaal verzoek van de adverteerder voor het einde van de vervaldatum geheel van de website verwijderd is
- de website tijdelijk onbruikbaar is als gevolg van storingen ongeacht van welke aard, wij zullen ons uiterste best doen dergelijke storingen zo snel mogelijk op te heffen.


Terug naar inhoudsopgave